മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അത്യന്തശോണിതം Edit
    കാവി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ grave, ഭുജംഗമവല്ലി, വാഹനം, അനുചിത, ഇസ്ലാമിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean