മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അത്യങ്കുശ Edit
    നിയന്ത്രിക്കാനാകാത്ത
    uncontrollable


Entries from Datuk Database

അത്യങ്കുശ(വിശേഷണം):: തോട്ടിക്കു വഴങ്ങാത്ത, നിയന്ത്രിക്കാനാകാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ buxom, ആനയിരുത്തി, പ്യായിത, അവിഷി, ത്രൈമാതുരന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean