മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അത്ഭുതദര്‍ശന Edit
    വളരെ വലിയ. അതിവിശേഷമായ അശാധാരണമായ, സുന്ദരി ആശ്ചര്യം ഉളവാക്കുന്നവള്‍


Entries from Datuk Database

അത്ഭുതദര്‍ശന(വിശേഷണം):: അദ്ഭുതകരമായ സൗന്ദര്യമുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ omniscience, snoop, chain reaction, അപരിമേയ, അപദ്ധ്യസജന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean