മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അത്തിക്കുറിച്ചി Edit
    നായന്മാരുടെ ശവ സംസ്കാരത്തില്‍ പൗരോഹിത്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു ജാതി,, ശീതികന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ legible, titular, ഇടിക്കട്ട, ഇടുവന, പ്രവൃത്തിക്കണക്ക്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean