മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അത്തി Edit
    അത്തിക


അത്തി Edit
    ഒരു ഫലവൃക്ഷം, ആന, എല്ല്
    a fig tree, elephant, bone


Entries from Datuk Database

അത്തി1(നാമം):: ഒരു വലിയമരം, നാല്‍പ്പാല്‍മരങ്ങളില്‍ ഒന്ന്
അത്തി2(നാമം):: ആന; അത്തിമുകന്‍ = ഹസ്തിയുടെ മുഖമുള്ളവന്‍, ഗണപതി
അത്തി3(നാമം):: എല്ല്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ invariable, ആയാത, പ്രാവൃതം, വാറ്റുശാല, മറക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean