മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അത്താഴപ്പൂജ Edit
    രാത്രിയിലത്തെ പൂജ


Entries from Datuk Database

അത്താഴപ്പൂജ(നാമം):: അത്താഴനൈവേദ്യം അര്‍പ്പിച്ചുകൊണ്ടു ചെയ്യുന്ന പൂജ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആച്ഛുരിതം, മാനശീലന്‍, മഥുരേശന്‍, പീപ്പി, ഖനനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean