മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അത്താലേ Edit
    അതിനാലേ,അതുകൊണ്ട്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ induct, minerva, potent, premise, അതിരൂക്ഷ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean