മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അത്തപ്പൂവ് Edit
    ഓണക്കാലത്ത് അത്തം മുതല്‍ തിരുവോണംവരെ പൂക്കള്‍കൊണ്ട് വീട്ടുമുറ്റത്തു ചെയ്യുന്ന ഒരു, അലങ്കാരം
    a floral decoration in the courtyard houses during the Onam, festival


Entries from Datuk Database

അത്തപ്പൂവ്(നാമം):: ചിങ്ങമാസത്തില്‍ അത്തം നാള്‍ മുതല്‍ തിരുവോണം വരെ പൂക്കള്‍ കൊണ്ടു വീട്ടുമുറ്റത്തു ചെയ്യുന്ന അലങ്കാരം, തൃക്കാക്കരയപ്പനെ ഉദ്ദേശിച്ചു ചെയ്യുന്ന പൂവിടല്‍ ചടങ്ങ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അടിക്കാരന്‍, അസുനീതി, അനത്ത്, ഇന്ദ്രതോയ, ഫലതാശന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean