മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അത്ക്രമ്യ Edit
    അതിക്രമിക്കത്തക്ക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ parachute, അരിയാപൊരിയന്‍, അദുഃഖനവമി, ഒപ്പൊപ്പം, മരുവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean