മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതൃണാദം Edit
    പുല്ലു തിന്നുതുടങ്ങാന്‍ പ്രായമാകാത്ത കന്നുകുട്ടി
    a calf


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pyjamas, അസംഖ്യേയ, അംബരയുഗം, പ്രേരണീയ, ബണ്ടന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean