മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതീതഭാവം Edit
    വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കും നിയമങ്ങള്‍ക്കും വിധേയനല്ലാത്തവന്‍ എന്ന ഭാവം
    a feeling, that one is above the law or rules


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അകാര്യ, അകുണ്ഠക, ഇപ്പോള്‍, അതീതത്വം, അസുരം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean