മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിസമ്മത Edit
    ഒരു വൃത്തം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇന്ദ്രാശനം, ചോഴന്‍, ചീണ്ടുക, ആനന്ദന്‍, ഉല്ലസനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean