മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിസംസ്കൃത Edit
    അധികം പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആമോഹമനതൈലം, ആലപ്തി, ബദ്ധമതി, ശട, ശൂന്യം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean