മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിശ്വാവ് Edit
    മെച്ചപ്പെട്ട നായ്


Entries from Datuk Database

അതിശ്വാവ്(നാമം):: മെച്ചപ്പെട്ട നായ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pennant, silvern, അടയര്‍, ആവിനി, ചാവേറ്റം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean