മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിശ്രുത Edit
    വളരെ കീര്‍ത്തിയുള്ള
    very famous


Entries from Datuk Database

അതിശ്രുത(വിശേഷണം):: വളരെ കീര്‍ത്തിയുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ active, antonym, dejure, physicist, അരുവൈ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean