മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിശക്വരി Edit
നാമം
    ഛന്ദസ്സുകളില്‍ ഒന്ന്, പതിനഞ്ച് അക്ഷരം വീതം കാണും, ശക്വരിയെക്കാള്‍ ഒരക്ഷരം കൂടുതലുള്ള ഛന്ദസ്സ്


Entries from Datuk Database

അതിശക്വരി(നാമം):: ശക്വരിയെക്കാള്‍ ഒരക്ഷരം കൂടുതലുള്ള ഛന്ദസ്സ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ declacify, ആയാനം, ചങ്ക്, വിമലം, മഹീധരം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean