മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിവേഗത Edit
    അതിവേഗം ചരിക്കുന്ന അവസ്ഥ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ responsive, callousness, ഇഴുക്ക്, മോന്തല്‍, മാമൂല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean