മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിവര്‍ത്തുളം Edit
    മലങ്കടല
    wild Bengal gram


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ capricorn, swarm, ഫേനഗിരി, അഹീന, ജംബൂകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean