മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിലംഘി Edit
    അതിക്രമിക്കുന്ന, അപരാധിയായ
    violating, guilty


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ parch, അശരീരന്‍, ഇഞ്ചക്ഷന്‍, ചോതന, മരാരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean