മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിരുചിര Edit
    വളരെ മനോഹരമായ, ഒരു വൃത്തം
    very charming, a kind of verse or metre, with 13 syllables in each foot


Entries from Datuk Database

അതിരുചിര2(നാമം):: ഒരു വര്‍ണവൃത്തം
അതിരുചിര1(വിശേഷണം):: വളരെ മനോഹരമായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ drown, അംബുജന്‍, അഭ്യുത്ഥാനം, ഉണ്ണാവ്രതം, പരിമുഖം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean