മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിരാണി Edit
    കലതിച്ചെടി, മഷിക്കായ്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവടകച്ഛപം, ചഞ്ചലമിഴി, വേര്‍പാട്, അട്ടറ, ഉന്നിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean