മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിരസ Edit
    അരത്ത, വളളിയിരിട്ടിമധുരം, പെരുങ്കുരുമ്പ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ militarism, turmoil, അര്‍ക്കബാന്ധവന്‍, ഉപവായു, വച്ച


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean