മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിമോഘ Edit
    വളരെ നിഷ്ഫലമായ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ situate, ഭൂമി, അടിക്കുറിപ്പ്, അനുരൂപം, പുഷ്പദം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean