മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിമെത്രാസനം Edit
നാമം
    അതിരൂപത, ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പിന്‍റെ രൂപത


Entries from Datuk Database

അതിമെത്രാസനം(നാമം):: ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പിന്‍റെ രൂപത, അതിരൂപത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ anticipation, മണക്കളം, അമധവ്യ, അപതോക, അര്യമ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean