മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിബലന്‍ Edit
    മഹാരഥന്‍, തുല്യനില്ലാത്ത യോദ്ധാവ്, ശിവന്‍െറ ഒരു പാര്‍ഷദന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ frigid, മണ്ഡലകന്‍, അനുബിംബിക്കുക, ഷോഡശാംഗം, വിവസ്ത്ര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean