മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിനാല്‍ Edit
    അതുകൊണ്ട്
    therefore


Entries from Datuk Database

അതിനാല്‍(-):: അകാരണം കൊണ്ട്, ആ ഉപകരണത്താല്‍.

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ strive, അക്ഷയ, ആഹീരണി, ഉത്സംഗന്‍, കൂടശാസനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean