മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിദാരുണം Edit
    അതിഭയങ്കരം
    horrible


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ seismal, snake gourd, thorax, അഗ്രപംക്തി, അനര്‍ത്ഥ്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean