മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിഥീഭവിക്കുക Edit
    അതിഥിയായി തീരുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അജായിബത്ത്, ചാടന്‍, ഒരുപടി, മൊഴികൊടുക്കുക, അനുമരണം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean