മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിഥിസല്‍ക്രിയ Edit
    അതിഥി പൂജ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ coomb, transmit, അമലാത്മാവ്, ചുമ്മാ, മയ്ക്കണ്ണി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean