മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിജീവിക്കുക Edit
    മറ്റൊന്നിന്റെ കാലശേഷം ജീവിച്ചിരിക്കുക, ശേഷിക്കുക
    to survive, outlive


Entries from Datuk Database

അതിജീവിക്കുക(ക്രിയ):: മറ്റൊന്നിന്‍റെ കാലശേഷം ജീവിച്ചിരിക്കുക, ശേഷിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ regurgitate, ഇരുമ, ഇറുക്കം, കുശലോക്തി, കഫി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean