മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിജഗതി Edit
    ഒരു ചന്ദസ്സ്, ഇതിനുപാദത്തില്‍ പതിമൂന്ന് അക്ഷരം കാണും


Entries from Datuk Database

അതിജഗതി(നാമം):: ഒരു വര്‍ണവൃത്തം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ inflect, അന്തരിക്ഷചരം, അഴുക്ക്, അനാഥപ്രേതം, അനന്യതന്ത്ര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean