മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിച്ഛത്ര Edit
    ശതകുപ്പ, ആട്ടുകൊട്ടപ്പാല, കുമിള്‍, കരിന്തുമ്പ, വയല്‍ച്ചുളളി


Entries from Datuk Database

അതിച്ഛത്ര(നാമം):: ശതകുപ്പ
അതിച്ഛത്ര(നാമം):: ആട്ടുകൊട്ടപ്പാല
അതിച്ഛത്ര(നാമം):: കുമിള്‍
അതിച്ഛത്ര(നാമം):: കരിന്തൂമ്പ
അതിച്ഛത്ര(നാമം):: വയല്‍ച്ചുള്ളി (ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഛത്രത്തിന്‍റെ ആകൃതിയുള്ളതിനാല്‍ ഇപ്പേര്‍)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ യോഗ്യം, അടിയറ, പരാര്‍ദ്ധം, കഞ്ചല്‍, കര്‍മ്മസചിവന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean