മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിചാരം Edit
നാമം
    അക്രമം, അതിരുകടക്കല്‍, ലംഘനം


അതിചാരം Edit
നാമം
    കടന്നുകയറ്റം, അതിശയിക്കല്‍


അതിചാരം Edit
നാമം
    (ജ്യോ.) കുജാദിപഞ്ചഗ്രഹങ്ങള്‍ ക്ലിപ്തകാലത്തിനുമുമ്പ് ഒരു രാശിയില്‍നിന്ന് അടുത്തരാശിയിലേക്ക് കടക്കല്‍, അതിവേഗം മറുപുറം കടക്കല്‍


Entries from Datuk Database

അതിചാരം(നാമം):: അതിരുകടക്കല്‍, ലംഘനം
അതിചാരം(നാമം):: അക്രമം, കൈയേറ്റം
അതിചാരം(നാമം):: കടന്നുകയറ്റം, അതിശയിക്കല്‍
അതിചാരം(നാമം):: (ജ്യോ.) കുജാദിപഞ്ചഗ്രഹങ്ങള്‍ ക്ലിപ്തകാലത്തിനുമുമ്പ് ഒരു രാശിയില്‍നിന്ന് അടുത്തരാശിയിലേക്ക് കടക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ seldom, അരിത്രം, ഉള്‍ക്കലരുക, പുത്രവധു, ദുഃഖ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean