മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിചരിക്കുക Edit
    അതിരു കടന്നു പോവുക


Entries from Datuk Database

അതിചരിക്കുക(ക്രിയ):: അതിര് കടന്നു പോകുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുക, ഉഷ, പൊങ്ങന്‍പനി, കഴുകുക, കീന്ത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean