മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിചര Edit
    ക്ഷണികമായ, അസ്ഥിരമായ
    transient


Entries from Datuk Database

അതിചര2(നാമം):: ഓരിലത്താമര
അതിചര2(നാമം):: ചീനപ്പരുത്തി
അതിചര1(വിശേഷണം):: ക്ഷണംപ്രതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അസ്ഥിരമായ, ക്ഷണികമായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അനൈത്തും, അംഗസത്ത്വം, ആകുഞ്ചം, ഛര്‍ദ്ദിക, വരകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean