മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിഗ്രാഹ്യ Edit
    അടക്കേണ്ടുന്ന, തടഞ്ഞു നിറുത്തക്ക


Entries from Datuk Database

അതിഗ്രാഹ്യ(വിശേഷണം):: അടക്കേണ്ടതായ, നിയന്ത്രിക്കത്തക്ക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അമോഘദര്‍ശി, ഇറ്റന്‍, ബ്രഹമരാക്ഷസന്‍, ഭ്രഭംഗം, ഒടുങ്ങല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean