മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിഗ്രഹ Edit
    ഗ്രഹണശക്തിക്ക് അപ്പുറമായ, മനസ്സിലാക്കാന്‍ പ്രയാസമുളള


Entries from Datuk Database

അതിഗ്രഹ(വിശേഷണം):: ഗ്രഹണശക്തിക്ക് അപ്പുറമായ, മനസ്സിലാക്കാന്‍ പ്രയാസമുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mayor, അരുവയര്‍, ആയത്, മാംസപേശി, മുട്ട


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean