മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിഗുഹ Edit
    മൂവില


Entries from Datuk Database

അതിഗുഹ(നാമം):: ഒരു ഔഷധസസ്യം, മൂവില

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ carbide, exaltation, പ്രാഗ്രഹര, ചൗക്ക, മുത്തായിപ്പ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean