മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിഗന്ധിക Edit
    അടയ്ക്കാമണിയന്‍


Entries from Datuk Database

അതിഗന്ധിക(നാമം):: അടയ്ക്കാമണിയന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hot dog, ഛത്രം, മാര്‍ജ്ജാരന്‍, പാമ്പടം, സ്വജന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean