മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിക്രമണം Edit
    അതിക്രമിക്കല്‍, കഴിച്ചുകൂട്ടല്‍


Entries from Datuk Database

അതിക്രമണം(നാമം):: അതിക്രമിക്കല്‍
അതിക്രമണം(നാമം):: കഴിച്ചുകൂട്ടല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ plus, quarry, ആലുഞ്ചനം, വിക്ലേദം, അവശ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean