മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അതിക്കിരാതി Edit
    ഒരിനം ചെന്നെല്ല്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ converse, multum, wattle, ആപാതുക, ഇലക്കണ്ടം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean