മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അണ്ണാന്ന് Edit
    മേലോട്ടു നോക്കിയിട്ട്


Entries from Datuk Database

അണ്ണാന്ന്(അവ്യയം):: അണ്ണാ2

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ extinct, mode, അധിശ്രയണി, ഇളിച്ചവായന്‍, പ്രവാജകന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean