മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അണ്ടിയാട്ടം Edit
    അണ്ടികൊണ്ടുളള ഒരു തരം കളി, തായം കളി,പകിടകളി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ neither, പ്രതിനിധി, പറങ്കിപ്പുണ്ണ്, പീഞ്ഞാണം, പൂജ്യമാകുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean