മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അണ്ട Edit
    വൃക്ഷണം, കസ്തൂരിസഞ്ചി


അണ്ട Edit
    അടുപ്പം, വരമ്പ്, ദ്വാരം, കസ്തൂരിമാനിന്റെ അണ്ഡകോശം, അഴുകിയ
    nearness, a bund,, a hole, the muskbag, decayed


Entries from Datuk Database

അണ്ട1(നാമം):: അടുപ്പം, സാമീപ്യം
അണ്ട1(നാമം):: വരമ്പ്
അണ്ട1(നാമം):: അള, ദ്വാരം
അണ്ട1(നാമം):: റാന്തലില്‍ തിരിയിടുന്ന ഭാഗം
അണ്ട1(നാമം):: ഗുദമറ്മം
അണ്ട2(നാമം):: വൃഷണം
അണ്ട2(നാമം):: കസ്തൂരിസഞ്ചി, കസ്തൂരിമാനിന്‍റെ അണ്ഡകോശം
അണ്ട3(വിശേഷണം):: അട്ട, അഴുകിയ (ചപ്പുചവറുകള്‍)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fascinate, അകൃഷ്ടി, അക്ഷിഭ്രുവം, ബോധാനയന്‍, ചാല്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean