മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അണുമാത്രം Edit
    അല്പംമാത്രം
    infinitesimal


Entries from Datuk Database

അണുമാത്രം(അവ്യയം):: അല്പം മാത്രം, അല്പം പോലും

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ truncate, അക്ലാരി, ആനത്തൂത്തി, വര്‍ഷം, വിലോചനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean