മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അണുക Edit
    വളരെ ചെറിയ, മിടുക്കുള്ള, ഏകകോശജീവി, അണു, ചെറുധാന്യം
    minute, clever, an, amoeba, an atom, a small grain


Entries from Datuk Database

അണുക(നാമം):: ഏകകോശജീവി
അണുക(നാമം):: അണു, പരമാണു
അണുക(നാമം):: ചെറുധാന്യം
അണുക(വിശേഷണം):: വളരെ ചെറിയ, മിടുക്കുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bacteriology, sceptic, sclerosis, അസിതോപലം, അനുബന്ധം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean