മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അണി Edit
    അണിയുക, അലങ്കരിക്കുക, ധരിക്കുക, ഒരുങ്ങുക, മെയ്യില്‍ പറ്റുക, ചേരുക, അണിയിക്കുക


അണി Edit
    സൂചിയുടെ അഗ്രം, വണ്ടിച്ചക്രത്തിന്‍െറ ആണി, ആയുധത്തിന്‍െറ മുന,


അണി Edit
    അടുക്ക്, നിര, സൂചിമുന, സേന, കൂട്ടം, ആഭരണം, സൗന്ദര്യം, ചാവിയാണി, മനോഹരമായ,, അണിയുന്ന
    row, line, point of a needle, a battle array, group, ornament,, beauty, linchpin, beautiful, wearing


Entries from Datuk Database

അണി2(നാമം):: അണിയല്‍, ചമയല്‍, വേഷം ധരിക്കല്‍
അണി2(നാമം):: അണിയുന്നത്, ആഭരണം
അണി2(നാമം):: അഴക്, സൗന്ദര്യം
അണി3(നാമം):: പംക്തി, അടുക്ക്, നിര
അണി3(നാമം):: സേന, പടയണി
അണി3(നാമം):: കൂട്ടം, സംഘം
അണി4(നാമം):: സൂചിയുടെ അറ്റം, ശൂലാഗ്രം
അണി4(നാമം):: ചാവിയാണി
അണി4(നാമം):: വണ്ടിച്ചക്രത്തിന്‍റെ ആണി
അണി3(പ്ര.):: അണിയുക, അണിചേരുക
അണി1(വിശേഷണം):: ഭംഗിയുള്ള, മനോഹരമായ
അണി1(വിശേഷണം):: അണിയുന്ന, ധരിക്കുന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean