മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അണശി Edit
    ഊതാനുളള ഭാഗം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ plywood, ബുദ്ധിയുത്തരം, ചിട്ടിക്കാരന്‍, വ്യതിരിക്ത, വരാകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean