മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഡ്വാന്‍സ് Edit
    മുന്‍കൂറുളളത്, അച്ചാരം


Entries from Datuk Database

അഡ്വാന്‍സ്(നാമം):: മുന്‍കൂറുള്ളത്, അച്ചാരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അമാനം, വൃദ്ധ, ആശ്രമം, പാപപരിഹാരം, രാജരാജന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean