മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അട്ടികൊടുക്കുക Edit
    ദാനം ചെയ്യുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ god-fearing, ആഹവനം, പ്രവര, കാഞ്ചനഗിരി, കുടികിടപ്പ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean